Copy SMS

Օգս 28

Ա՜խ, ու՞ր է կորել`

Ա՜խ, ու՞ր է կորել`
Արևն իմ սրտի,
Արևն իմ հոգու,
Արևը` օրս ջերմացնող:
Ա՜խ, ու՞ր է կորել:
Մի՞թե նա ննջել ու մոռացել է`
Որ մի սիրտ ունի ջերմության կարիք
Օգս 25

ԿԱՐՈՂ ԵՍ ԳՆԱԼ


Թե այս աշխարհում,
Քո ապրած կյանքում,
Ոչինչ չես արել
Հօգուդ մարդկության,
Ոչինչ չես արել
Հոգուդ մաքրության,
Եվ սրտիդ խորքում
Հանգիստ լինելուն,
Գլուխդ հանգիստ
Բարձին դնելու,
Ապրելու համար՝
Կարող ես գնալ,
Քեզ ոչ-ոք երբեք
Ոչինչ չի ասի,
Լավ խոսք չես լսի,
Որն անկեղծ լինի,
Անկեղծ խոսք երբեք
Քեզ չեն նվիրի…