Copy SMS

 • _KARICH_
  2010-11-17 12:46:33
  վաաաայ եեեեեսսսս ոոոոնննննցցցցց եեեեեմմմմ ձձձձեեեեեեզզզզաաաաննննիիիցցցց զզզզզզզզվվվվվվուուուուուումմմմ Ադմին. _KARICH_ մեր կայքում գրում են միային հայերեն տառերով ;) եթե պրոբլեմներ կան հայերենի հետ "Ինչպես գրել հայերեն" էջում նայի:
 • >>>feenix<<<
  2012-05-27 18:38:59
  ֆոււււււււււււ զզվելիաաաաաաաաաաա :@ (լավչեմ)
 • anka..98
  2012-10-28 18:13:18
  YAAAAAAAAAAXQ (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)