Copy SMS

Ով ասեց ,որ մենակ մարդիկ են դեպրեսիայի մեջ ընկնում...(13 նկար)

Ով ասեց , որ միայն մարդիկ են տխրում.... Պարզապես նայեք նրանց դեմքերին...
Ով ասեց ,որ մենակ մարդիկ են դեպրեսիայի մեջ ընկնում...(13 նկար) - հետաքրքիր, շուն, տխուր
Ով ասեց ,որ մենակ մարդիկ են դեպրեսիայի մեջ ընկնում...(13 նկար) - հետաքրքիր, շուն, տխուր
Շաաատ տղուր շունիկ...

Ով ասեց ,որ մենակ մարդիկ են դեպրեսիայի մեջ ընկնում...(13 նկար) - հետաքրքիր, շուն, տխուր
Տենաս ինչի համար են պատժել....
Ով ասեց ,որ մենակ մարդիկ են դեպրեսիայի մեջ ընկնում...(13 նկար) - հետաքրքիր, շուն, տխուր
Ով ասեց ,որ մենակ մարդիկ են դեպրեսիայի մեջ ընկնում...(13 նկար) - հետաքրքիր, շուն, տխուր
Ով ասեց ,որ մենակ մարդիկ են դեպրեսիայի մեջ ընկնում...(13 նկար) - հետաքրքիր, շուն, տխուր
Ով ասեց ,որ մենակ մարդիկ են դեպրեսիայի մեջ ընկնում...(13 նկար) - հետաքրքիր, շուն, տխուր
Լացակումաց աչքեր...
Ով ասեց ,որ մենակ մարդիկ են դեպրեսիայի մեջ ընկնում...(13 նկար) - հետաքրքիր, շուն, տխուր
Երևի սովածա...
Ով ասեց ,որ մենակ մարդիկ են դեպրեսիայի մեջ ընկնում...(13 նկար) - հետաքրքիր, շուն, տխուր
Ով ասեց ,որ մենակ մարդիկ են դեպրեսիայի մեջ ընկնում...(13 նկար) - հետաքրքիր, շուն, տխուր
Ով ասեց ,որ մենակ մարդիկ են դեպրեսիայի մեջ ընկնում...(13 նկար) - հետաքրքիր, շուն, տխուր
Ով ասեց ,որ մենակ մարդիկ են դեպրեսիայի մեջ ընկնում...(13 նկար) - հետաքրքիր, շուն, տխուր
Ով ասեց ,որ մենակ մարդիկ են դեպրեսիայի մեջ ընկնում...(13 նկար) - հետաքրքիր, շուն, տխուր
Նույնիսկ չի ուզում , որ դեմքը տեսնենք....
9

1

5075