Copy SMS

 • tinga
  2010-06-09 17:18:15
  Օօօօ,ինչ հրաշք նկարներ են.....Ինչպես դու ես գրել անտանելի... ]:)
 • Arsen
  2010-06-09 17:33:21
  ))))))
 • levenika
  2011-03-01 20:43:59
  վաաաաաաաաաաաաաաաաաոոոոոոււււււււււււււււււււււււււււ հրաշք սրան են ասում ոնց որ հեքիաթ լինի ես էլ եմ ուզւմ լինեմ ստեեեեեեեեեեեեեեեեեղղղղղղղղղղ :( :( :( :( (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) ]:)