Copy SMS

  • narek
    2010-08-30 23:00:32
    Մտքի թռիչք (լավ)
  • ով: Ինչ
    2010-10-03 04:05:19
    (խփո)