Copy SMS

 • AnnazuyS
  2011-11-14 22:25:03
  շաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաատ լավն ենննն (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • H.A.N.G.
  2011-11-14 22:25:08
  սաաաաաատ Վելժինե քուլիկ (լավ) (ուրախ) (լավ) (ուրախ) (լավ) (ուրախ)
 • LunAsmile
  2011-11-14 22:39:47
  Burberry :'( (ախ) (ախ) Ուզում եեեեմ (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) O:)
 • Verjine
  2011-11-14 23:06:44
  ՎԱՅՅՅ ԴԵ ԱՆՒԼՍ ԵՆՔԱՆ ՈՒՆԵՍ ԷԼԻ ԵՍ ՈՒԶՈՒՄ???? (ախ) (ախ) (ախ)
 • N.....
  2011-11-14 23:13:05
  Այ ստեղ են ասում՝ ՈՒԾՅՈՒԾՅՈՒՈՒՈՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՒՈՒ (խփո)
 • Gohar
  2011-11-14 23:15:15
  (լավ)
 • N.....
  2011-11-14 23:19:48
  Երևի էն առաջին երեխեն էլ հեռախոսինա ասում՝ ՈՒՏԵՄ ՔԵԵԵԵԵԵԵԶԶԶԶԶ (ժպիտ) .......
 • Gohar
  2011-11-14 23:24:03
  գժվում եմ երեխեքի համար (խփո) (խփո) (խփո) O:) O:) O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • N.....
   2011-11-14 23:25:41
   Ես էլ եմ շատ սիրումմմմմմմմմմմմմմմմմմ (խփո) ........ (գինի) ..... (ծաղիկ)
 • Gohar
  2011-11-14 23:26:54
  (խփո) (խփո) (խփո)
 • Sofka
  2011-11-15 11:23:52
  շատ լավն են (լավ) (լավ) (լավ)
 • Hasmik
  2011-11-15 15:08:27
  ուտեմ սրանց էս ինչ լյավն եեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեննննննննն (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :)
 • Verjine
  2011-11-15 15:19:58
  ՀԱ ԵՍ ԷԼ ԵՄ ՇԱՏ ՍԻՐՈՒՄ..........
 • hang1453
  2011-11-15 19:44:46
  ես ահավոր շատ եմ սիրում երեխաներին,որտև իրանք պարզություն են ներշնչում (լավ) (լավ) O:) O:) O:)
 • Verjine
  2011-11-16 00:31:51
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-10-25 23:09:12
  ԵՍԻՆչ ԼԱՎՆԵՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • GABI
  2012-10-25 23:44:43
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)