Copy SMS

 • R.P.
  2011-11-22 13:10:22
  վաաայյյյյյ որ պուճուր էիիի էնքաան էի նայուում :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • Shush
   2011-11-22 20:07:47
   ես էէէլլլլլ :) :D :D :D (պարել)
 • Dollie
  2011-11-28 11:45:02
  վաաաաաաաաաայ ապրես դու, կարոտել էի "ԾՕ-ից ԾՕ-ն" ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ)