Copy SMS

Իմաստուն մտքեր

Իմաստուն մտքեր - իմաստուն, հայրենասիրական, մտքեր


Հայրենիքը պետք է սիրել անկախ այնտեղ տիրող քաղաքական ռեժիմից և ձեր քաղաքական համոզմունքներից։

Ապրել ու գործել միայն այն բանի համար, որի համար արժե մեռնել, և մեռնել միայն այն բանի համար, որի համար արժեր ապրել

Ուժն է ծնում իրավունք


Երբ ժողովրդի մեջ ցեղը չի շնչում, նա ծալում է արծվի իր թևերը:


Ժողովրդից է ամեն հաղթանակ, անկարող ղեկավարից` ամեն պարտություն:


Ավելի լավ է հայ մարդը համր լինի, քան` օտարախոս:


Սուգը հավերժ է եթե պայքար չկա մենք հավերժ կսգանք եթե չպայքարենք


Ամեն օր գլուխներտ բարձին դնելուց և քնանալուց արաջ,հիշեք թե այդ օրը ինչ եք արել ձեր ազգի համար


Հայը ըլլա Տաճկաստան ,ըլլա Կովկաս ,Պարսկաստան կամ ուրիշ տեղ,իր կյանքը պահպանելու մեկ միջոց մե ունի միայն,մեկ պաշտպան մը այն ալ զենքն է ու զինավարժությունը:Մարդ ոչ հերոս ,ոչ ալ կռվող կը ծնի,զենքն է որ մարդուն կռվելու ընդունկաություն կու  տա և դիմադրության ոգի կը ստեղծե անոր մեջ:Անոնք որ կսպասեն  թե մեր նոր սերունդները զենքի ընտելանալու ,առանց զինավարժությամբ պարապելու վաղը կռվողներ պիտի դառնան ,տղայական միամտություն է,որ կհայտեն դա ,ուրիշ ոչինչ:Այդ կերպով եթե դարերել սպասենք նորեն երկչոտներ,ստրուկներ պիտի մնանք , և նորեն մեր կյանքն ու պատիվը պիտի ըլլան օտար ձերքին խաղալիք: 

 

 


Այս մեկը չգիտեմ իմաստուն է թե ոչ դատեք ինքներտ:


Մեր Երկրի Անկախության Հիմքը Սահանում Կռված Ֆիդայիններն են Իսկ Սյուները Մենք, Մենք Պետք Է Ամուր Պահենք Մեր Տանիքը՛  Անկախությունը, ամուր հմքի վրա:


Հուսովեմ դուր եկավ և գոնե մի օքուտ քաղեցիք:

6

4

3559

 • Ani 95
  2012-02-16 14:37:54
  (լավ) (օգո)
  • 卍Էրո卐
   2012-02-16 15:15:52
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • L........
  2012-02-16 14:41:27
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • 卍Էրո卐
   2012-02-16 15:15:57
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)