Copy SMS

 • MUCHO
  2012-02-16 19:57:52
  իրոք որ այ քեզ բաննննննննննննննննննննն.....շատ հետաքրքիր էր (լավ) (լավ) (լավ) ապրեսսսսսսսսսսսսսսսս
 • Emma
  2012-02-16 20:06:26
  շաաաաաաաաաաաաաատտտտտտտտտտտ լավն էր ապրես (բռավո)
 • Lily
  2012-02-16 20:20:31
  գերազանցաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) շշմելոււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Արթի
  2012-02-16 20:24:43
  :) :) :)
 • Sargsyan...
  2012-02-16 20:25:54
  (լավ)
 • Ալեքս(coming soon)
  2012-02-16 20:51:46
  ես քանի տարվա մեջ սարքել (ուրախ) (լավ)
 • Ani 95
  2012-02-17 14:35:19
  շաաաաաաաաաաաաատ լավն էր ,հա հաաստատ երկարա ժամանակա պահանջվել սարքելու համար ]:) (լավ) (լավ)
 • Sherlock
  2012-02-26 12:51:46
  (լավ)
 • Lil Belieber(ړײ)
  2012-03-30 21:56:55
  :O :O :O (:| (:| (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)