Copy SMS

 • TiTiZ gIrL (SoFi)♥
  2012-02-29 10:30:57
  ես տեսել եմ ես մուլտիկը :)
 • ես էլ եմ տեսել (ժպիտ)
 • հա էս ես մուլտը տեսել եմ (ուռա) (ժպիտ) ,,,,շատ լավնաաաաաաաաա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Gohar
  2012-02-29 15:02:28
  հաա ես էլ եմ տեսել էս մուլտը (լավ) (լավ) (լավ) (ուռա) (ծաղիկ)
 • Pritty girl
  2012-02-29 15:40:49
  ԵՍ ՄՈՒԼՏԸ ՇԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՏ ԵՄ ՍԻՐՈՒՄ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)