Copy SMS

 • SheYa
  2012-03-17 17:20:05
  ուզում եմ երեխեք ...... (պաղպաղակ)
 • Levenika
  2012-03-17 17:35:45
  վաաաաաաախխխխխխխխխխխխխ Շանելլլլլլլլլլլլլլլլ սաղ ուզում եեեեեեմմմմմմմմմմմմմ
 • Lusi♥♥♥
  2012-03-17 18:18:25
  (խփո) (խփո) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) լավնաաաաաաաաաա (լավ) (լավ) (լավ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • *************
  2012-03-17 21:29:25
  :D :D լավնա.............չուտես չխմես մենակ նայես (բռավո)