Copy SMS

 • Emma
  2012-05-05 16:02:26
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • :):)Mane:):)
   2012-05-05 16:12:11
   ԱՌԱՋԱՑԱՎ ՔՈ ՄԵՋ)))) (ժպիտ)
   • Emma
    2012-05-05 16:13:10
    :) :) :) :) :)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-05 16:14:38
    (պարել) :)
   • Emma
    2012-05-05 16:15:36
    (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-05 17:04:55
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Emma
    2012-05-05 17:06:20
    (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ;) ;) ;)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-05 21:26:05
    (ծաղիկ) (լավ) (լավ)
   • Emma
    2012-05-06 09:08:59
    (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ;) ;) ;) ;)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-06 16:51:36
    (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (գինի) (գինի)
   • Emma
    2012-05-06 21:14:47
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-07 19:33:45
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ;) ;) :D
   • Emma
    2012-05-07 19:35:22
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Emma
    2012-05-07 19:42:41
    (ժպիտ) (ժպիտ)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 13:07:24
    :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) :@ :^) :'( (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) |( (օգո) (ախ) |-) O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) :@ :^) :'( (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) |( (օգո) (ախ) |-) O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) :@ :^) :'( (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) |( (օգո) (ախ) |-) O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) :@ :^) :'( (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) |( (օգո) (ախ) |-) O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) :@ :^) :'( (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) |( (օգո) (ախ) |-) O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) :@ :^) :'( (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) |( (օգո) (ախ) |-) O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) :@ :^) :'( (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) |( (օգո) (ախ) |-) O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) :@ :^) :'( (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) |( (օգո) (ախ) |-) O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) :@ :^) :'( (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) |( (օգո) (ախ) |-) O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) :@ :^) :'( (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) |( (օգո) (ախ) |-) O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) :@ :^) :'( (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) |( (օգո) (ախ) |-) O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) :@ :^) :'( (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) |( (օգո) (ախ) |-) O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) :@ :^) :'( (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) |( (օգո) (ախ) |-) O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) :@ :^) :'( (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) |( (օգո) (ախ) |-) O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) :@ :^) :'( (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) |( (օգո) (ախ) |-) O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) վ
   • Emma
    2012-05-08 13:27:36
    (ուրախ) (ուրախ) գիժ (ծաղիկ)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 13:28:21
    (ուրախ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 13:29:02
    (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
   • Emma
    2012-05-08 13:30:11
    (ախ) (ախ) ]:)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 13:31:17
    (օգո) ;) (դեմք) ]:) ]:) (օգո) ;) (դեմք) ]:) ]:) (օգո) ;) (դեմք) ]:) ]:) (օգո) ;) (դեմք) ]:) ]:) (օգո) ;) (դեմք) ]:) ]:)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 13:31:59
    մամա ջան (ախ)
   • Emma
    2012-05-08 13:32:23
    (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D (ախ) |( :D :D
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 13:33:27
    (ախ) |( ես ավելի շատ անեմ՞ թե լավա :)
   • Emma
    2012-05-08 13:35:04
    թե լավ :)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 13:36:01
    հաստատս??? :D :)
   • Emma
    2012-05-08 13:37:19
    դէ եթե շատ ես ուզում արա ;)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 13:38:41
    շատ չեմ ուզում քո համար եմ հարցնում վստահ եք վերջին անգամ եմ հարցնում)) :D ;)
   • Emma
    2012-05-08 13:39:42
    ես ընտրում եմ ճիշտ պատասխանը ;)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 13:40:45
    սխալ էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Emma
    2012-05-08 13:42:09
    |( |( |(
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 13:43:03
    վերջին հնարավորությունը ;) ;) ;) ;)
   • Emma
    2012-05-08 13:44:00
    ես ընտրում եմ սխալ պատասխանը :D
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 13:44:39
    վստահ եք (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :D :D
   • Emma
    2012-05-08 13:45:05
    :) :D :D
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 13:51:20
    այսինքն??
   • Emma
    2012-05-08 15:27:17
    այսինքն հա ;)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 15:53:02
    այոոոոոոոոոոո դուք շահեցիք 100 դրամ (խփո) (խփո) :D
   • Emma
    2012-05-08 15:54:00
    (ուռա) :D :D :D
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 15:56:16
    իսկ հիմա երկրորդ հարց 500 դրամ Ո՞ր թվականին է տեղի ունեցել Նիկիայի ժողովը (խփո)
   • Emma
    2012-05-08 15:57:22
    էս վերցնում եմ գումարը :D
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 15:58:50
    շնորհավորում եմ դուք շահեցիք 100 դրամ (բռավո) այնուամենայնիվ ինչ կպատասխանեիք
   • Emma
    2012-05-08 16:01:35
    տարբերակները ասա ;)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 16:04:07
    Ա)326Թ Բ)324Թ Գ)325Թ Դ)321Թ
   • Emma
    2012-05-08 16:04:44
    324 O:)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 16:07:08
    Այնուամենայնիվ դոք ճիշտ արեցիք որ վերցրեցցիք գումարը
   • Emma
    2012-05-08 16:08:09
    :)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-08 16:08:56
    (ծաղիկ)
   • Emma
    2012-05-08 16:10:06
    (ժպիտ)
 • ՆԱՐԵԿ
  2012-05-05 16:11:51
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • :):)Mane:):)
   2012-05-05 16:13:24
   ԻՍԿ ՔՈ ?? (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Lilit Sargsyan
  2012-05-05 16:13:04
  ]:) ]:) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Niky
  2012-05-05 16:14:03
  ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ)
  • :):)Mane:):)
   2012-05-05 16:15:41
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) :)
 • RAP OF FAN
  2012-05-05 16:38:34
  mer mote nenc vochinch jpit arajacav :D :D :D :D (ուռա)
 • -ℳanukyan(◔̯◔)
  2012-05-05 17:47:41
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-05 18:06:15
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • One Direction
  2012-05-05 18:27:53
  (լավ) (ծաղիկ)
 • հավեսին նկարներ են (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • TATKA HOSEPYAN
  2012-05-08 14:02:22
  ՎԱԱԲՇԵ ԺՊԻՏ ՉԱՌԱՋԱՑՐԵՑ
 • TATKA HOSEPYAN
  2012-05-08 14:03:46
  (ոչոչ)
 • TATKA HOSEPYAN
  2012-05-08 14:03:47
  (ոչոչ)
 • ՈՒՂԱԿԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԵՄ :) :) :) :) :) :) :) (ուրախ)
 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-05-18 20:16:59
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ԺՊՏՈՒՄ ԵՄ :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
 • Meline^_^
  2012-10-25 13:04:50
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D