Copy SMS

 • Lilit Sargsyan
  2012-05-10 22:35:06
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • INA
  2012-05-10 22:35:38
  ՄՈՒՒՒՒՒՒՒՒՒՒՒՒՒՒՏՅՈՒԿ ԻՆՉ ԼՅԱՎՆԱ (ուռա) (ուռա)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-11 10:03:43
  :'( ԵՆԻչ ՀԱՎԵՍ էր ԵՆ ՍԻրՈ խՈՍՏՈՎԱՆՈՒթՅՈՒՆԸ :'(
 • Ami
  2012-05-11 10:18:51
  Ես iphon-ների միջի փիսոն ա :) :) :) :)
 • ★ASTX★(K)
  2012-05-11 11:26:50
  վույյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյ ազիզ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո)
 • gay96
  2012-05-11 11:49:14
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Ավագյան Աննա
  2012-05-11 14:46:43
  բայց ես ես քցել էի իմ փակեցին :^)
 • :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) վաաաաաաաաաաաաաայյյյյյյյյյյյյյյ :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) սիրո խոստովանությունը (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-05-11 20:43:55
  վաաաաաաաաաաաայ ես կատուն դեմքա (լավ) :D :D :D :D :D :D :D :D ես մեռա :D :D :D :D :D :D :D ընտիրա :D :D :D :D :D :D :D :D :D ապրես :D :D :D
 • ՆԱՐԵԿ
  2012-05-11 20:44:20
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lol ツ (Lilok)
  2012-05-14 22:43:16
  մերսի վսեմ (ժպիտ) (ժպիտ) :) :) :) :)