Copy SMS

 • (վայքո) :O (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (ախ)
 • Ավագյան Կ.
  2012-05-21 17:51:14
  Ես իրան սիրում եմ (լավ)
 • (լավ) բայց 2011և 2012-ը համարյա տարբ չկա :(
 • (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • լավնա ահավվվվվվվվորրրր
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-21 17:54:59
  (խփո)
 • Lusine ✿
  2012-05-21 17:55:01
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Mary.....
  2012-05-21 17:58:07
  սիրում եմ իրաաաաաան (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:)
 • Մայլիի N1 ֆանատնա
  2012-05-21 18:01:05
  2002 թվին ավելի սիրունա (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • M.MARIAM
  2012-05-21 18:02:46
  ԲԱՅՑ 2002-Ը ՍԱՂԻՑ ԼԱՎՆԱ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • KARINE
  2012-05-22 13:13:42
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ǺℕI
  2012-05-22 13:15:08
  լավնա շատտտտտտտտտտտտտտտտտտ սիրունա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Մուծյուկը , Մուծյուկը , Հուծյուկը (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)