Copy SMS

 • Niky
  2012-06-13 14:14:50
  վույյյ հլը առաջինն ինչ հավեսաաա
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-13 14:21:44
   հարսանիք ես դրանի քեզ նվեր կառնեմ (ծաղիկ)
   • Niky
    2012-06-13 14:24:09
    վաաաաաաաաայյյյյյյ մերսիիիիիիիիիիիիիիիիիի ինչ լավ կլներ :D :D :D :D :D :D
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-06-13 14:25:37
    (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Tathev studio
  2012-06-13 14:17:13
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-13 14:21:52
   O:) O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • լավնա շատ.............. (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Emi Li
  2012-06-13 14:24:56
  շատ լավն էին,,, ինձ 9-րդը դուր եկավ,,,,
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-13 14:26:10
   (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (գինի) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • QeZ El CheM SiRuM ©™
  2012-06-13 14:27:04
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ապրես Նար ջան (լավ) (լավ)
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-13 20:37:32
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) Միշտ խատրաս եմ (խոնարհվել) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Ավագյան Աննա
  2012-06-13 15:30:55
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) հավես էին (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-13 20:37:57
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի) O:)
 • ★ Lusine ★
  2012-06-13 15:32:09
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-13 20:38:12
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ՆԱՐԵԿ
  2012-06-13 20:38:34
  ես շատ ուրախ են որ դուր եկավ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (պարել) (պարել) (պարել) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-14 00:09:53
  ՎԱՅ ԻՆչ ԼԱՎՆԵՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Ꭿstx(K)
  2012-06-14 21:33:57
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Վարդուհի :)
  2012-06-15 14:26:52
  14 - ից եմ ուզուււււււււււււււււււււււււււււււււււմ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)