Copy SMS

 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-29 17:47:56
  :D :D :D ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո)
 • ♥♥♥Էմմա MTY♥♥♥
  2012-06-29 17:48:19
  :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-06-29 17:48:53
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Բռավոոոոոոոոոոոոո (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • ԲՌԱՎՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈո (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ԲՌԱՎՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈ :D :D :D :D :D (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ՀՈՒՒՒՒՒՒՒՒՒՒՒՒՒՒՒՒՒՒՒՒ
 • վաուււււււււււււււււււււււ (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել)
 • ԽՈՍՔԵՌ ՉՈՒՆԵՄ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lilit Sargsyan
  2012-06-29 17:53:33
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lian
  2012-06-29 17:53:48
  չիշտա մտածում (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • Lian
   2012-06-29 17:55:33
   ճիշտ (ծաղիկ)
 • MASH (Official CopyPage)
  2012-06-29 17:54:53
  Լավն էր Արփ ջան.... ենքան լավա, որ արդեն մտնում ու գրառում եք անում (ուռա) (լավ)
  • Arthur Manukyan
   2012-06-29 18:01:05
   (լավ) (լավ) հաաաա Արփին շաաատ վուծուկաաա :) :) :) :) լավնա շաաաաաաաաաաատ Մանենը Լյովըըը Տինգաաան :( :) :)
 • ★ Lusine ★
  2012-06-29 17:57:46
  :D :D (լավ) (լավ) ]:) ]:)
 • Liushik))
  2012-06-29 18:19:37
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D :D :D
 • Nora Arakelyan
  2012-06-29 18:20:47
  :D :D :D :D :D :D :D
 • ♥ {Հայկուհի} ♥
  2012-06-29 18:33:59
  :D :D :D ]:) ]:) ]:)
 • LUTIFER
  2012-06-29 18:34:38
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • վայ մեռա շատ լավն էր :D ]:) (ուրախ)
 • ℳ ℯ ℛ ყ ♥
  2012-06-29 18:46:59
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D
 • Emma
  2012-06-29 18:59:27
  ]:) ]:) ]:) ]:)
 • ℳ ℯ ℛ ყ ♥
  2012-06-29 19:11:37
  Լավնեեեին (լավ) ,բայց պետք չէր Հիսուսին սարքել (ոչոչ)
 • Հըըըըըըըըըըըը ]:) ]:) ]:) ]:) ԼԱՎՆ էր Արփ ջԱՆ (ուրախ)
 • V.S.H
  2012-06-29 19:27:43
  շշշաաատտտտտ լավն էր դուրս էկավ :D
 • Molli
  2012-06-29 20:14:14
  :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ)
 • mariam95
  2012-06-29 21:23:23
  :D :D :D :D թե ասա մի բան որ 100 տոկոս չի, խի եք վստահ լինում՞ :D :D
 • :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Knarik
  2012-06-30 08:42:27
  Ուխխ չեի սպասում ]:) :D :D :D :D
  • Knarik
   2012-06-30 08:42:50
   ...չէի*... (ախ)
 • azatuhi
  2012-06-30 12:12:46
  :D :D :D :D (լավ) (լավ)
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-06-30 14:54:00
  :D :D :D :D :D :D :D :D
 • (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Էլեն
  2012-07-08 19:21:26
  ]:) :D ]:) :D ]:) :D ]:) :D ]:) :D ]:) :D
 • ☠ ☠☠EMN☠ ☠☠
  2012-07-16 07:15:51
  լավներ :D :D :D :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)