Copy SMS

 • ♥ԱՆԻ♥
  2012-07-03 17:19:44
  շնորհավոր առաջին գրառումդ (լավ) (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • LIANA
   2012-07-03 17:32:00
   մերսիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի
  • LIANA
   2012-07-03 17:32:06
   մերսիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի
  • LIANA
   2012-07-03 17:32:06
   մերսիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի
   • ♥ԱՆԻ♥
    2012-07-03 17:32:27
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • LIKA ♥♥♥
  2012-07-03 17:20:59
  նկարները քիչ են մի քանի հատ էլ ավելացրու O:)
  • LIANA
   2012-07-03 17:39:17
   ավելացնեմ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • i love Rihanna
  2012-07-03 17:21:36
  ուտեմ,ուտեմ,ուտեմ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • LIKA ♥♥♥
   2012-07-03 17:22:39
   լսի էն երգը լսել ես ուտեմ ուտեմ կյանքդ ուտեմ :D
   • i love Rihanna
    2012-07-03 17:32:35
    չէէէէէէէէէ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • JB Mar
  2012-07-03 18:49:57
  ուզում եմմմմմմմմմմմմմմ (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • LIANA
   2012-07-04 07:59:58
   ՈՒզի (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • ★ Lusine ★
  2012-07-03 19:20:57
  (լավ) (պաղպաղակ) (լավ) (պաղպաղակ) (լավ) (պաղպաղակ) (լավ) (պաղպաղակ) (լավ) (պաղպաղակ) (լավ) (պաղպաղակ) (լավ) (պաղպաղակ) (լավ) (պաղպաղակ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-07-03 19:23:29
  ՈՒխխխխխխխխխ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) չեմ ուզոււււււււււււււււււււււււմ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • LIANA
   2012-07-04 08:13:11
   չես ուզում մի ուզի ես կուզեմ.
   • ուզիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • LIANA
    2012-07-04 13:41:09
    ԿՈՒԶԵՄ ՉԿԱՍԿԱԾԵՍ (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)