Copy SMS

Ինչպես խուսափել կեղծիքներից

 

Ինչպես խուսափել կեղծիքներից - ինչպես, խուսափել, կեղծիք

 Բոլորս ժամանակին կերել ենք կամ ուտում ենք 7դեյզ կռուասանները, կեքսերը և այլն 1փորձը հայաստանում տեղ գտած կեղծիքներն են որոնք համարյա ոչնչով չեն տարբերվում իրականից

եկեք դիտենք


կեղծ փաթեթավորումը Ինչպես խուսափել կեղծիքներից - ինչպես, խուսափել, կեղծիք
Ինչպես տեսնում ենք փաթեթավորման ծայրերը զիգզագաձև են և դա1
արդեն կեղծիք է հիմա իրականը
 

Ինչպես խուսափել կեղծիքներից - ինչպես, խուսափել, կեղծիք
Անցնենք ամսաթվին եթե տուփը զիգզագաձև է բայց դուք ասումեք իրական է, լինում նաև այդ դեպքը երբ արտադրողն է դնում այդպիսի և այդ ժամանակ նայում ենք և փորձում ջնջել հեշտ ջնջվելու դեպքում դա արդեն կեղծն է

 

և վերջում եթե կեղծն է գուգլի որոնման դաշտում գրեք շտիխ կոդը բացեք նկարների բաժինը և եթե նույն ապրանքն է ուրեմն դուք գնելեք օրիգինալը/շատը դեզոռանտներ հետա տենց/