Copy SMS

 • sona
  2012-08-03 22:34:04
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lilit
  2012-08-03 22:49:09
  շաաաատ լավներ ապրես Վիկ ջաան (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ......................... (խփո) .. (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) . (խփո) ... (խփո) ... (խփո) ... (խփո) ... (խփո) .... (խփո) .. (խփո) ... (խփո) .... (խփո) .. (խփո) ... (խփո) ... (խփո) ... (խփո) ... (խփո) ..... (խփո) ... (խփո) ... (խփո) ... (խփո) ... (խփո) .... (խփո) .. (խփո) ....
  • մերսի Լիլս... (լավ) ......... (խփո) (խփո)
   • Lilit
    2012-08-04 16:58:11
    չարժիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո)
 • ♫AREVIK♫
  2012-08-04 08:06:42
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ)
 • շշշշշշշշշշշաաաաաաաաաաաաաաաաաաաատ լավն ա ապրես
 • SERINE
  2012-08-04 12:34:09
  շատտտտտտտտ լավն էր հատկապէս«պատահաբար են հանդիպում կյանքում անհրաժեշտաբար հրաժեշտ տալիս»միտքը (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Վահագ
  2012-08-04 12:57:31
  Պատահաբար են հանդիպում կյանքում , անհաժեշտաբար հրաժեշտ տալիս (լավ) (ծաղիկ)
 • ՏԱԹև
  2012-08-04 22:44:43
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ♥ ♥ ♥ S e D a ♥ ♥ ♥
  2012-08-06 16:06:34
  ապրես Վիկս ,,քո սարքածները ուրիշ են ելի.............. (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)