Copy SMS

 • (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • ( CcomixM ) Emma
   2012-08-11 16:46:35
   (ժպիտ) (ժպիտ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-08-11 16:47:00
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (բռավո)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) շաաաաաաաաաաաաաաաաատ լավնա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ( CcomixM ) Emma
   2012-08-11 16:48:45
   O:) O:) շնորհակալություն (ծաղիկ)
 • LIKA ♥♥♥
  2012-08-11 16:47:52
  դե ձեր կոմիքսները լավն են էլի (լավ) :) ապրեքո :) :D
 • ♥♥Larisa➹aaaaa ♥♥
  2012-08-11 16:49:54
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
  • ( CcomixM ) Emma
   2012-08-11 16:50:31
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ♥♥Larisa➹aaaaa ♥♥
    2012-08-11 16:52:38
    (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-11 16:54:24
    (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • Lian
  2012-08-11 16:50:22
  (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ)
 • Նունե
  2012-08-11 16:50:43
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-08-11 16:50:51
  ՎԵրջԻՑ 3-Ի ԻՄԱՍՏԸ չՀԱՍԿԱՑԱ |( ԲԱՅՑ ՄՆԱՑԱՑԸ ԼԱՎՆԵՅՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (լավ) (լավ) :D :D :D :D ]:) ]:) (խփո)
  • ( CcomixM ) Emma
   2012-08-11 16:55:06
   մերսի (ծաղիկ) ուշադիր նայի կհասկանաս ;)
 • Alina(Lyona)
  2012-08-11 16:51:46
  աաաաաաաաա սպանեցինննն :D :D :D :D :D :) :) ]:) ]:)
 • Lilit
  2012-08-11 17:51:44
  ապր Էմուլը (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D
  • ⒶⓇⓂⒶⓃ
   2012-08-11 18:24:06
   վեռնագիրը նորից կարդա Լիլիթ ջան ;)
  • ( CcomixM ) Emma
   2012-08-11 21:14:13
   ապրի մեր թիմը ;)
 • Magdalena
  2012-08-11 17:57:06
  :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • MeRyくろ
  2012-08-11 18:22:45
  ԼԱվնեեեին, (բռավո) (բռավո) (բռավո) բայց ոնցոր 2րդը էղելաա :)
 • NIky Salvatore
  2012-08-11 18:33:40
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D վերջինըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը :D :D :D
 • JAPPY (DAMON)
  2012-08-11 20:17:16
  (ուրախ) (ուրախ)
 • ♥ARINA♥
  2012-08-11 21:55:33
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • I ♥ U.....
  2012-08-12 12:26:47
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Lilit
  2012-08-12 13:56:57
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • 2012-08-12 15:14:35
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Love.....
  2012-08-12 17:12:11
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) :) :) :) :) :) :)
 • Bobo
  2012-08-12 18:44:59
  ընտիր էին .արդեն 2 հատ 10 եմ նշանակել ձեր թիմին (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուռա) (ուռա) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • ( CcomixM ) Emma
   2012-08-12 21:10:51
   2 հատ՞ :^)
   • Bobo
    2012-08-12 21:12:25
    (:| (:| հա
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-12 21:12:58
    ոնց՞
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-12 21:13:19
    ներքինով գրի ;)
   • Bobo
    2012-08-12 21:14:00
    մեկը Արմանին,ես էլ քեզ (ծաղիկ)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-12 21:14:46
    աաաաաա լավ ;) ապրես (ծաղիկ) ես էլ գիտեմ մի պոստին 2 հատ գնահատել ես
   • Bobo
    2012-08-12 21:16:19
    դե լավե ,որ ամեն ինչ լավ է
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-12 21:17:01
    հա :)
   • Bobo
    2012-08-12 21:18:00
    բա իհարկե
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-12 21:22:57
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Bobo
    2012-08-12 21:23:28
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-12 21:24:24
    (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
   • Bobo
    2012-08-12 21:25:39
    (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-12 21:26:05
    (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
   • Bobo
    2012-08-12 21:27:30
    (ախ) (ախ) (ախ) (ախ)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-12 21:29:33
    (ուրախ)
   • Bobo
    2012-08-12 21:30:38
    օլօլօշյան բօբօ
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-12 21:31:20
    բօբօ անունտ ինչա՞
   • Bobo
    2012-08-12 21:32:32
    աղջկանից անուն չեն հարցնում :D :D :D
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-12 21:33:20
    դէ լավ ասա (ծաղիկ)
   • Bobo
    2012-08-12 21:34:15
    Վարդուհի
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-12 21:35:36
    հաստատ՞ :D
   • Bobo
    2012-08-12 21:36:27
    յաաաաա չի երևում (դեմք)
   • ( CcomixM ) Emma
    2012-08-12 21:37:08
    (խոնարհվել) (խոնարհվել) ;)
   • Bobo
    2012-08-12 21:40:18
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Bobo
  2012-08-12 21:39:49
  լավ լավ ամեն ինչ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ( CcomixM ) Emma
   2012-08-13 11:35:50
   ;)
   • Bobo
    2012-08-13 11:37:43
    փոխադարձաբար (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Mash
  2012-08-12 23:30:48
  լավնաա ]:)