Copy SMS

Ինչպես պատրաստել թևնոցներ.

Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքեր


1.

Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքերվերցնում ենք այս փայտիկների և դնում ենք բաժակի մեջ

Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքերայդպես թողեք նրանց միքանի րոպե իսկ հետո հանեք և տեսեք որ կլորենն

Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքերայ այսպեսԻնչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքերիսկ այստեղից կարող եք անել այն ինչ ցանկանում եք.օրինակ՝

Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքերվերցնեք և ներկեք.

Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքերկամ ինչոր կտոր կարեք և հաքցրեք այդ փայտիկի վրա.Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքեր

Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքերկարողեք նայև վրան լենտչկաներ կապեք կամ բարակ բարակ կտորներ կամ բարակ մազակալներից(ռեզին)

Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքերկարողեք նայև վերցնեք մազակալ և վրան թել փաթաթեք,կարողեք նաև ինչոր փոքրիկ քարերել կարեք վրան.

2.Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքերվերցնումեք հուլունքներ և թելա ինչա սրանից էլիԻնչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքերդե վերևից քարկապեք անում,միքիչ հյուսում եք և հաքցնումեք հուլունքները և սկսում դրանցով հյուսել.

5. 

Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքեր

Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքեր
Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքեր
Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքեր
Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքեր
Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքեր
Ինչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքեր

բանտեք անում և պատրաստ էԻնչպես պատրաստել թևնոցներ. - թևնոց, ձեռքեր

15

27

6530