Copy SMS

Ձյան փաթիլներ

Ձյան փաթիլներ - դրանք կախարդական, բնության կողմից ստեղծված հրաշքներ են : Ես Ձեզ  կներկայացնեմ մի շարք լուսանկարներ, որոնք պարուրված են ձյան փաթիլներով լուսանկարիչ Անդրեմ Օսոկինիմի կողմից: Անդրեմը ապրում է Մոսկվայում և զբաղվում է մակրոնկարչությամբ:

Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներՁյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ

Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ
Ձյան փաթիլներ - ձյուն, փաթիլներ

13

11

2604