Copy SMS

Մի կյանք....

Մի կյանք--- Հեղինակային վիդեո....不友

Մի կյանք.... - կյանք, խոսքեր, մտքեր


Ձեզ եմ ներկայացնում իմ պատրաստած առաջին վիդեոն...

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x2jJ0B7xOO0

Վիդեոն նկարների տեսքով....

Մի կյանք.... - կյանք, խոսքեր, մտքեր
Մի կյանք.... - կյանք, խոսքեր, մտքեր
Մի կյանք.... - կյանք, խոսքեր, մտքեր
Մի կյանք.... - կյանք, խոսքեր, մտքեր
Մի կյանք.... - կյանք, խոսքեր, մտքեր
Մի կյանք.... - կյանք, խոսքեր, մտքեր
Մի կյանք.... - կյանք, խոսքեր, մտքեր
Մի կյանք.... - կյանք, խոսքեր, մտքեր
Մի կյանք.... - կյանք, խոսքեր, մտքեր
Մի կյանք.... - կյանք, խոսքեր, մտքեր
Մի կյանք.... - կյանք, խոսքեր, մտքեր
Մի կյանք.... - կյանք, խոսքեր, մտքեր
Մի կյանք.... - կյանք, խոսքեր, մտքեր
Մի կյանք.... - կյանք, խոսքեր, մտքերՄյուս անգամ կաշխատեմ շտկել թերությունները... Սիրով՝ 不友