Copy SMS

Փոշմանեցի....

Փոշմանեցի.... - լավն, լավ, լավ,


Երեխեք ջանննննն,քանի որ դուք շատ լավն եք,շաաաաատտտտ լավն եք,ես փոշմանեցի,քանի որ Լարիսաս ինձ քաջալերեցՓոշմանեցի.... - լավն, լավ, լավ, ես մնում եմ,

Փոշմանեցի.... - լավն, լավ, լավ,

Շատ ուրախ եմ.....

Փոշմանեցի.... - լավն, լավ, լավ,Որ դուք կաք....

Փոշմանեցի.... - լավն, լավ, լավ,Մերսի որ կաք ևս մեկ անգամ...

Փոշմանեցի.... - լավն, լավ, լավ,Մերսի.....

Դուք իմ կյանքն եք.....


Փոշմանեցի.... - լավն, լավ, լավ,

8

10

1141

 • Anna
  2013-04-10 18:53:59
  թող ոչ մեկ էլ չգնա copy-ից ստեղ շաաաատ լավն են բոլորը O:) (լավ) (լավ)
  • Твой Ангел :)
   2013-04-10 18:57:39
   շաաաաաաաաաաաաաաաաաաաատտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Smile☻
  2013-04-10 18:54:14
  ուխ ուխ ուխխխխխխխ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D :D :D :D :D :D (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) ապրես գանձս (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :P :P
 • Твой Ангел :)
  2013-04-10 18:54:34
  հաաաաա ես ետ գիտեի ու չեմ մոռանա դա (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ♥--X e N t U k--♥
  2013-04-10 19:15:55
  ինչ լավաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • Твой Ангел :)
  2013-04-10 19:17:40
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Լարիսա ◕‿◕ ♥
  2013-04-10 19:32:40
  ուռաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) աաա
 • Твой Ангел :)
  2013-04-11 13:16:47
  O:)