Copy SMS

Կյանք 1500000

Կյանք 1500000  - տանջանք, ցավ ,150000, զոհ,


Հուզիչ երգ....Եկեք այսօր անընդհատ լսենք այս երգը, հարգենք միլիոն ու կես հայերի հիշատակը: Թող նրանց հոգիները գոնե երկնքում խաղաղություն գտնեն: 


ՊԱՐՏՔ Է ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԻՆՁ ՈՒ ՔԵԶ...

ԿՅԱՆՔ 1 500 000....((

14

12

3202