Copy SMS

Վահան Տերյան

Վահան Տերյան - հետաքրքիր , լավ , գեղեցիկ


         

                              


Իմ գերեզմանին դուք չըմոտենաք,
Հարկավոր չէ ինձ ո՛չ ծաղիկ, ո՛չ սուգ.
Հանկարծ կզարթնի ջերմ լալու փափագ,
Սիրտս չի գտնի ոչ մի արտասուք։


Իմ գերեզմանը թող լինի հեռվում,
Ուր մահացել են շշուկ, երգ ու ձայն.
Թող շուրջըս փռվի անանց լռություն,
Թող ինձ չըհիշեն, թող ինձ մոռանան։


Իմ գերեզմանին դուք չըմոտենաք,
Թողեք, որ հանգչի իմ սիրտը հոգնած,
Թողեք, որ լինեմ հեռավոր, մենակ,—
Չըզգամ, որ կա սե՛ր, եւ ցնորք, եւ լա՛ց...


          .......................


Չարտասանված տխուր խոսքեր,
Որ դողում եք անպատասխան,
Ես սիրում եմ ձեզ, տխուր խոսքեր,
Ձեր թրթիռը կախարդական։


Խենթ հուզումի անուշ խոսքեր,
Պաղ մարդոցից խորը պահված,
Անջատման պես տխուր խոսքեր,
Հոգուս լույսեր մթնշաղվա՜ծ...


Դուք այրում եք, սիրո խոսքեր,
Կարոտիս պես սիրտըս մորմոք
Ձեզ չի գգվի, տխուր խոսքեր, 
Ցուրտ աշխարհում ո՛չ ոք, ո՛չ ոք...


Չարտասանված տխուր խոսքեր,
Դուք չեք մեռել, դուք չե՛ք մեռնի,
Դուք այրում եք, սիրո խոսքեր,
Որպես խայթը սեւ եղեռնի...        


     ......


Ես սիրում եմ քո մեղավոր աչքերը խոր,
Գիշերի պես խորհրդավոր.
Քո մեղավոր, խորհրդավոր աչքերը մութ,
Որպես թովիչ իրիկնամուտ։ 
Քո աչքերի անծայր ծովում մեղքն է դողում,
Որպես գարնան մթնշաղում։ 
Քո աչքերում կա մի քնքուշ բախտի վերհուշ,
Արբեցումի ոսկե մշուշ։ 
Մոլորվածին անխոս կանչող փարոսի շող,
Քո աչքերը հոգի տանջող։ 
Ես սիրում եմ գգվող-անգութ աչքերըդ մութ,
Որպես գարնան իրիկնամուտ։

6

9

1162

 • Rozik
  2013-05-02 15:41:29
  Շատտտտտտտտ լավնաաաա.............ես Վահան Տերյանին շատ եմ սիրում :) :) :) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո)
  • Lusine
   2013-05-02 15:45:20
   մերսի շատ ես ել եմ Տերյանին սիրում (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Lusine
  2013-05-03 14:25:19
  նայած ում համար իմ համար վատնա ձեր համար չգիտեմ ♥ ...(Patu) AliVe CarcaSs ♥
 • S.O.A.D.
  2013-08-08 00:30:12
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) լավնաաաաաաաաա.... երյանին սիրում եմ ...... իրա թաղիծը ոչ մի բանստեղծ չունի ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
  • Lusine
   2013-08-08 14:20:56
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)