Copy SMS

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ ՓԱԿԵՔ ԻՄ ԷՋԸ

  ԵՍ  ՉԿԱՐԵՑԱ  ԱՄԵՆ  ԻՆՉ  ԽԱՌՆԵՑԻ  ԻՐԱՐ  ԳՌԱՌՈՒՄՆԵՐՆԵԼ  ՀԱՋՈՂ ՉԵԻՆ  ՍԱՂԻՆ  ԽԱՌՆԵՑԻ   ԻՐԱՐ  ՍՏԻՑ  ԲԱՆԵՐ  ԵԻ  ԽԶԲԶՈՒՄ  ՈՐ   ՓԱԿԵՆ  ԷՋՍ   ՈՒ  ԵՐԵՎԻ  ՎԱՏ ՏՊԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԹՈՂԵՑԻ  ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ  ՎԱՐԱ  ԿՆԵՐԵՔ  ԵՍ  ԳՆՈՒՄ  ԵՄ  ԵԼ  ՈՉ   ՄԻ  ԲԱՆ  ՉԵՄ  ԳՐԻ  ՈՒ  ԵԹԵ  ՉՓԱԿՎԻԵԼ  ԵՍ  ԵԼ  ՉԵՄ  ՄՏՆԵԼՈՒ  ԴՐԱ  ՀԱՄԱՐԵԼ  ԷԼ   ԽՆԴՐՈՒՄ  ԵՄ  ԱՎԵԼԻ  ԼԱՎԱ  ՓԱԿԵՔ  ԹՈՂ  ԼԻՆԵՆ  ՄԵՆԱԿ  ԼԱՎ  ԳԱՌՈՒՄՆԵՐ   ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ  ԲՈԼՈՐԻՏ

  3  ՕՐԸ  ԿԱՐՃ  ԷՐ    ԲԱՅՑ  ՀԵՏԱՔՐՔՐԻ  ԵՐ   ՓԱԿԵՔ  ԻՄ   ԵՋԸ                ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ ՓԱԿԵՔ ԻՄ ԷՋԸ     - բարև, բոլոր, բոլորին              ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ ՓԱԿԵՔ ԻՄ ԷՋԸ     - բարև, բոլոր, բոլորին              ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ ՓԱԿԵՔ ԻՄ ԷՋԸ     - բարև, բոլոր, բոլորին              ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ ՓԱԿԵՔ ԻՄ ԷՋԸ     - բարև, բոլոր, բոլորին ՑՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ani
1

13

876