Copy SMS

Սանրվածքներ

Նստած  համակարգչի առջև դիտում էի գեղեցիկ սանրվածքներ...

Սանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը,

Ու հանկարծ տեսա այս նկարները......ԴԵ եկեք դիտենք միասինՍանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը,

Սանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը,

Սանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը, Ամաաան արջը արջըՍանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը,

Սանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը, Վուուույ  խեղճ երեխա..տեսնես այս ով է գլխիդ իր ձեռքի հետքը թողել.......բայց լավա 39 համարի կոշիկի հետք չիՍանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը,

Սանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը, Երբ հարցնում ես << Կուզեիր գլխիդ խառը կանաչի լիներ>> այս դեպքում << Կուզեիր գլխիդ երիցուկ լիներ>>Սանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը,

Սանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը,
Սանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը,
Սանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը,
Սանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը,
Սանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը,
Սանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը,

Այս մարդը հետևում էլ աչքեր ունի.....պետք է զգուշ լինելՍանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը,

Սանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը,
Սանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը, այս մարդը այնքան երջանիկ է իր նոր սանրվածքով, որ ես նրան ոչինչ չեմ կարող ասելՍանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը,
Սանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը, Այսորվա համար այսքանըՍանրվածքներ - նորաձևության, վերջին, ճիչը,

SR
14

10

4685