Copy SMS

Տանջանք...

Եվս մեկ երգ։Մեկնաբանությունները՝ներքևում։Անպայման գրեք էի փլիիիիիզ։

Տանջանք... - մարդիկ, երգ, արվեստ


Ազջիկ։Չեմ խնդրում,որ ամեն օր դուրս գա արևը,

Չեմ խնդրում,որ ամեն ուրբաթ օր տոն լինի

Եվ  չեմ խնդրում քեզ վերադառնալ,

Այն դեպքում,երբ դու լալիս ես առանց արցունքների

Եվ խոսում ես նրա մասին։

Ախ,սիրելիս,այնքան ցավոտ է,այնքան դժվար է,

Որ դու գնացիր,առանց ասելու թե որտեղ։

Ախ սիրելիս քեզ կորցնելն իրոք տանջանք էր։

Տղա։Ես գիտեմ,որ ես սուրբ չեմ,

Բայց հասկացիր,որ ես կարող եմ փրկել մեր սերը....

Աղյջիկ։Մարդիկ միայն հաց ուտելով չեն ապրում

Իսկ ես ապրում եմ քո ներողությունների հաշվին։

Տղա։Բայց հասկացիր,չէ՞ որ միայն սխալներով են սովորում

Ու ես հիմա գիտեմ,որ քո սիրտը հիմա իմն է....

Աղջիկ։Ավելի լավ է դու հիմա գնա

Եվ այդ հեքիաթները պատմիր մեկ ուրիշին

Եվ իմացիր,մենք բաժանվում ենք։

Չեմ կարող խնդրել,որ ձմռանը վարդագույն թուփ աճի,

Չեմ կարող խնդրել,որ խնփորենու վրա տանձ աճի

Եվ չեմ կարող խնդրել ինչ որ բան հասարակ մահկանացուին։

Տղա։Ախ սիրելիս,այնքան ծանր է,այնքան ցավալի,

Որ դու չես հավատում իմ ոչ մի խոսքի,

Ախ սիրելիս

Քեզ կորցնելը նման էր իրական տանջանքի....

Աղջիկ։Այ,այ,այ

Ամենն,ինչ արեցի քո պատճառով էր,

Քեզ կորցնելը տանջանք է,

Իրոք ինձ համար շատ ցավոտ է,որ ամեն ինչ այսպես է վերջանալու,

Բայց իմացի՛ր,

Երբեք ու երբեք

Չեմ լացելու քո պատճառով,

Դու արժանի չես դրան։

4

0

1770