Copy SMS

Նամակ կնոջը Սերգեյ Բեզրուկով

Ձեզ եմ ցանկանում ներկայացնել Սերգեյ Բեզրուկովի արտասանությամբ նամակ հասուն կնոջը......

.nbsp;        Եթե հավանեցիք թողեք ձեր մեկնաբանությունները...Նամակ կնոջը Սերգեյ Բեզրուկով - Տխուր, հաճելի, պայծառ,

DNL
1

0

1109