Copy SMS

Երգեր, վորոնք նվիրվում են Սեդ-ին

Երգեր, վորոնք նվիրվում են Սեդ-ին - պատմություն, սեր, այլն


Այսօր ձեզ կներկայացնեմ մի քանի ռեպ:

Գնացինք....


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

և վերջում իմ ամենասիրած ռեպը

5

7

1291