Copy SMS

Ես եկել եմ...

Ես եկել եմ... -  կիրք, կարոտ, սեր, ժպիտ,


-Կանգ առ...
-Ինչու՞
-ԵՍ եմ
-Իսկ ո՞վ ես
-Քո մի մասը
-Դա վաղուց էր
-Այժմ առավել ևս
-Քեզ խաբում ես
-Ինչպես և դու
-ես մոռացել եմ
-Կրկին խաբում ես
-...
-Լռում ես
-Միթե՞ փոթորկվում ես
-Կեղեքվում եմ
-Դու էլ ստում ես
-Սպառվել եմ
-Ներշնչում ես
-Կարոտում եմ
-Հորինում ես
-Երազում եմ
-Խենթ ես
-Քոնն եմ
-Չես
-Միշտ եղել եմ
-Միշտ խաբել ես
-Կամակոր ես
-Անկեղծ եմ
-Կարիքս ունես
-Խելագար ես
-Մեղադրի քեզ
-Որ թողել եմ քեզ...
-Որ թողում ես դեռ...
-Համաձայն ես
-Համաձայն չեմ
-Տանջում ես
-Տանջվում եմ
-Հեռանում եմ
-Թույլ չեմ տա
-Տվել ես
-Փոշմանել եմ
-Ուշացել ես
-Գիտակցում եմ
-Ապարդյուն
-Հնարավորություն
-Վախենում եմ
-Ձեռքդ տուր
-Հուսահատ եմ
-Սիրտդ տուր
-Էլ չունեմ
-Գիրկդ տուր
-Սառել եմ
-Մոռացել ես
-Երազել եմ
-Ես եկել եմ
-Ես սպասել եմ...

8

5

879