Copy SMS

Երեխեք հավաքվեք խաղ ենք խաղում

Երեխեք հավաքվեք խաղ ենք խաղում - հետաքրքիր, խաղ, գուշակում,

Երեխեք ջան հավաքվեք գուշակում ենք խաղում: Առաջին փուլում տեղադրում եմ 20 դրոշի նկար և դուք գուշակում եք, թե որ երկրների դրոշներն են դրանք: Այդ քսան մասնակիցները կմրցեն հաջորդ փուլերում: Դե գնացինք:


1.Երեխեք հավաքվեք խաղ ենք խաղում - հետաքրքիր, խաղ, գուշակում,
12.Երեխեք հավաքվեք խաղ ենք խաղում - հետաքրքիր, խաղ, գուշակում,
16.Երեխեք հավաքվեք խաղ ենք խաղում - հետաքրքիր, խաղ, գուշակում,
18.Երեխեք հավաքվեք խաղ ենք խաղում - հետաքրքիր, խաղ, գուշակում,
19.Երեխեք հավաքվեք խաղ ենք խաղում - հետաքրքիր, խաղ, գուշակում,
20.Երեխեք հավաքվեք խաղ ենք խաղում - հետաքրքիր, խաղ, գուշակում,Դե ակտիվ եղեք: 

8

78

1757