Copy SMS

Պարզապես

                      


Պարզապես - մտքեր , աֆորիզմներ , նկարներ ,


                                            Սեր                                                         Ապրել նրա կողքին ում սիրում ես մեծ երանություն է, իսկ ապրել հանուն նրա,ու կրել նրա սիրո բեռը մեծ երջանկություն:


Պարզապես - մտքեր , աֆորիզմներ , նկարներ ,Առաջին սերը երբեք չի կորում անհետ,այլ մնում է փակված մեր սրտի մի անկյունում,և հաջորդ սերերը իր հետ համեմատում:


Պարզապես - մտքեր , աֆորիզմներ , նկարներ ,Երբեմն սիրուդ առարկան առավել սիրելի է թվում, նրան կորցնելուց հետո:


Պարզապես - մտքեր , աֆորիզմներ , նկարներ ,Սերն առանց կրքի այնուամենայնիվ վեհ է,բայց կիրքն առանց սիրո անասնական բնազդ միայն:


Պարզապես - մտքեր , աֆորիզմներ , նկարներ ,Եթե այս աշխարհում կա գեղեցկություն ,այն քո աչքերի մեջ է,եթե այս աշխարհում կա վիշտ ,դա կյանքն է առանց քեզ:


Պարզապես - մտքեր , աֆորիզմներ , նկարներ ,Որոշ կանայք այնքան ամաչկոտ են,որ ամաչում են մերժել տղամարդկանց:


Պարզապես - մտքեր , աֆորիզմներ , նկարներ ,Անձրևի ժամանակ դուրս կգաս և կսկսես բռնել կաթիլները, որքան կաթիլ բռնեցիր այնքան դու ես ինձ սիրում, որքան թափվեց գետնին այդքան ես եմ քեզ սիրում:


Պարզապես - մտքեր , աֆորիզմներ , նկարներ ,Կհամարվի երևի մեղք եթե թաքուն հանդիպենք մենք,վախենանք մենք մինչև վերջ նայել իրար աչքերի մեջ, ուստի ապրենք խղճով սրտի, բայց ով պիտի գնահատի:


Պարզապես - մտքեր , աֆորիզմներ , նկարներ ,Սիրո համար պետք չեն խոսքեր,պետք են իրար նայող աչքեր, ու թե նայես աչքերիս մեջ կտեսնես սեր հզոր ու մեծ:


Պարզապես - մտքեր , աֆորիզմներ , նկարներ ,                                          Կյանք                                                         Մարդը ուժեղ է , երբ գիտակցում է իր թուլությունը:


Պարզապես - մտքեր , աֆորիզմներ , նկարներ ,Ես չեմ ուզում աշխարի ամենահարուստ մարդը լինել գերեզմանում:


Պարզապես - մտքեր , աֆորիզմներ , նկարներ ,Կյանքն այնպես սատանայորեն է կառուցված, որ չկարողանալով ատել, չես կարող անկեղծորեն սիրել:


Պարզապես - մտքեր , աֆորիզմներ , նկարներ ,Սկզբում մենք սովորում ենք քայլել և խոսել,իսկ հետո նստել և լռել:

Պարզապես - մտքեր , աֆորիզմներ , նկարներ ,Այսքանը,,,,,Կետադրական և մյուս սխալների համար կներեք,,,,,,

Պարզապես - մտքեր , աֆորիզմներ , նկարներ ,

18

52

3561