Copy SMS

ԵՍ ՆՈՐԵԿ ԵՄ

ԵՍ ՆՈՐԵԿ ԵՄ - բարև, նորեկ, երգեր,


ԲԱՐԵՎ ՁԵԶ ԵՍ ՀԱՍՄԻԿՆ ԵՄ ԵՎ ԱՌԱՋ ԵՍ ԱՅՍՏԵՂ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԵՄ ԵՂԵԼ ՍԱԿԱՅՆ ԿՈՐՑՐԵԼ ԵԻ ԳԱՂՏՆԱԲԱՌՍ ՀԻՄԱ ՎԵՐԱԴԱՐՁԵԼ ԵՄ ԱՍԵՄ ԵՐԲԵՔ ՉԵՄ ՄՈՌԱՑԵԼ ԵՎ ԱՄԵՆ ԱՆԳԱՄ ՀԵՏԵՎԵԼ ԵՄ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ  ՀԻՄԱ  ԱՀԱ ԵԿԵԼ ԵՄ ԵՎ ՈՒԶԵՒՄ ԵՄ ՆՈՐԻՑ  ԴԱՌՆԱԼ ՔՈՓԻԻ  ԸՆԿԵՐ;ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՄԵՆԻՆ;

ԵՍ ՆՈՐԵԿ ԵՄ - բարև, նորեկ, երգեր,
ԵՍ ՆՈՐԵԿ ԵՄ - բարև, նորեկ, երգեր,
ԵՍ ՆՈՐԵԿ ԵՄ - բարև, նորեկ, երգեր,

6

17

1342