Copy SMS

E ավելացումների մասին

E ավելացումների մասին - Ե, հավելուներ, վտանգավոր, անվտանք, հետաքրքիր

 


Մենք Սա ուտում ենք ամեն օր սուրճի հացի պանրի ձվի կաթի թխվածքի պաղպաղակի հետ միասին իսկ գիտեք ինչան վտանգավոր են դրանք?

Դիտեցիք?

Բայց նաև կան օգտակարները բայց մինչև օգտակարներին անցնելը եկեք դիտենք վտանգավորները

 

E ավելացումների մասին - Ե, հավելուներ, վտանգավոր, անվտանք, հետաքրքիր

Մաստակ սիրում եք ? ամենավտանգավոր հավելումը ե951 շաքարի փոխարինիչն է ասպարտամը

 

E ավելացումների մասին - Ե, հավելուներ, վտանգավոր, անվտանք, հետաքրքիր

Փոքր ժամանակ ձեր լեզուն գույներ ստացել է ? ապա դուք ստացել եք մեծ քանակությամբ վտանգավոր նյութերի չափաբաժին

 

բայց մի րոպե իհարկե կան օգտակարները

օրինակ սովորական խնձորը պարունակում է

 

E ավելացումների մասին - Ե, հավելուներ, վտանգավոր, անվտանք, հետաքրքիր

Հետաքրքիրեց?

փոքր հումորներ

 

E ավելացումների մասին - Ե, հավելուներ, վտանգավոր, անվտանք, հետաքրքիր

 

 

E ավելացումների մասին - Ե, հավելուներ, վտանգավոր, անվտանք, հետաքրքիր


Ուշադիր եղեք և մի կերեք քիմիայի ձեր չափաբաժինըE ավելացումների մասին - Ե, հավելուներ, վտանգավոր, անվտանք, հետաքրքիր

14

10

1095