Copy SMS

...Պարզապես...

...Պարզապես... - պարզապրես, մտքեր, այլ


amp;feature=player_detailpage

Ես մտածում եմ. 

ԿԱնցնի մի շաբաթ, 

Ու ես վերստին կտեսնեմ նրան, 

Ում հանդիպեցի առաջի~ն անգամ, 

եվ մի – երկու բառ փոխանակեցինք` 

Չծանոթացած: 

Կտեսնեմ նրան 

Ու կասեմ «դու»-ով. 


...Պարզապես... - պարզապրես, մտքեր, այլ

-Թույլ տուր տամ մի հարց, 

Բայց շատ եմ խնդրում, 

Որ դա չհաշվես բնավ հաճո խոսք: 

Անցել է ահա ուղիղ մի շաբաթ, 

Եվ ողջ մի շաբաթ ժպտացել ես ինձ, 

Անվե~րջ – անդադա~ր ժպտացել: 

Ինչու՞: 

...Պարզապես... - պարզապրես, մտքեր, այլ

Եվ ի պատասխան ի°նչ էլ իմանամ, 

Ի~նչ էլ ինձ ասես` 

Ես գոհ կմնամ, 

Իսկ եթե շիկնես` 

Առավե°լ ևս: 

Իսկ եթե շիկնես` 

Կշարունակեմ. 

-Երկու փոսիկիդ, 

Որ կա երեսիդ, 

Ամբողջ մի շաբաթ լեցուն է եղել 

Հմայքի ծովո~վ: 

Ես նոր հասկացա, 

Թե ոնց է լինում, 


...Պարզապես... - պարզապրես, մտքեր, այլ

Որ հողագնդի կլոր կողերից 

Ծովերը երբեք չեն թափվում ներքև, 

Ու չեն դատարկվում այն փոսիկները, 

Որ մենք կոչում ենք ծովերի հատակ... 

Եվ ի պատասխան ի°նչ էլ իմանամ, 

Ի~նչ էլ որ ասես,

Ես գոհ կմնամ: 

...Պարզապես... - պարզապրես, մտքեր, այլ

Միայն... միայն թե դու չնկատես, 

Որ հանկարծ ես քեզ` 

Անծանոթուհուդ, 

Դիմել եմ «դու»-ով: 

Թե չնկատես` 

Ես այնժամ կասեմ. 

-Դե~ , անունդ ասա...


...Պարզապես... - պարզապրես, մտքեր, այլ

24

38

1313