Copy SMS

Երեխեք կարևորա մտեք

Ես  կարամ  իմանամ թե  ինչի  են  բոլորը  մտածում,  որ  ես  իրանց  պոստերը  չեմ  հավանելու,  կամ  նման  բաներ: Երեխեք  ջան  ես  կարող  եմ  քննադատել նրան,  ով     ինձնից   վատ պոստ  սարքած  կլինի,  իսկ   նրանք, ովքեր   մտածում են  էե  ես իրանց  պոստերը չեմ հավաել, սղալվում են  մի  պարզ  պատճառով՝   դուք  փոձված եք  ու   հասատ  գիտեք ինչ պոստ եք  սարքում:  ՈՒ  մի  բան  էլ  միշտ ուրախ  կլինեմ   տեսնել  ձեր  պոստերը  հագեցած,  գեղեցիկ   ու   ՈՒՐԱԽ:   Դե     ձեզ  բարի  ժամանց,  շնորհալկալություն  ուշադրության հմար:  Եղեք  միշտ  ուրախ  և  ժպտերես:Երեխեք կարևորա  մտեք - հարցեր, ուրախությունԵրեխեք կարևորա  մտեք - հարցեր, ուրախությունԵրեխեք կարևորա  մտեք - հարցեր, ուրախությունԵրեխեք կարևորա  մտեք - հարցեր, ուրախությունԵրեխեք կարևորա  մտեք - հարցեր, ուրախությունԵրեխեք կարևորա  մտեք - հարցեր, ուրախություն

Երեխեք կարևորա  մտեք - հարցեր, ուրախություն

Երեխեք կարևորա  մտեք - հարցեր, ուրախություն
Երեխեք կարևորա  մտեք - հարցեր, ուրախություն

14

22

1227