Copy SMS

Երեխեք ջանննննն :ճ

Երեխեք ջանննննն :ճ - երեխեք, ջան, կարդացեք


Երեխեք ջան ես ասել էի, որ աստղերի մասին պոստեր եմ անում, ու ասել էի, որ կարաք պատվիրեք թե ում պոստեմ մյուս անգամ:Ասածս ինչա հեչ ակտիվ չեք ախխրրր Երեխեք ջանննննն :ճ - երեխեք, ջան, կարդացեք

7

23

1527