Copy SMS

Ֆրիկ,,հեղինակային,,

Ֆրիկ,,հեղինակային,, - ֆրիկ , կենսագրություն,


Երեխեք ապուշ պոստերից ցրվեք միքիչ դաս արեք եկեք միքիչ ներկայացնեմ Ֆրիկի մասին ցրվեք լավ:

Նրա մասին կենսագրական տեղեկություն չկա միայն նրա մասին կենսագրական տեղեկություններ են հաղորդում միայն նրա բանաստեղծություններում:Դրա հիման վրա ենթադրում են, որ նա ծնվել է թաթար մոնղոլների արշավանքի սկզվին,,1230-ական թվականներին,,և ապրել է մինչև 14-րդ դարի առաջին տասնամյակը:հայտնի են նրա հոր և հորեղբոր անունները ,,Թագվոշ և Դոդոնա,,լավ այսքանը հիմա անցնենք բանաստեղծություններին:

 

Այլ կամք ի ձեռս անօրինի,

Որ կու վարե անգին գերի.

Որքա`ն քակեն եկեղեցի,

Քանի` շինեն պիղծ մըզկիթնի,

Քանի` կանայաս առնեն այրի

Եվ որքա`ն որբ քրիստոնէի,

Քանի` առնեն բան խոտելի,

Որքան տանջեն զմեզ յաշխարհի

Եվ կեղեքեն զկեանս մեր յայտնի...


Սիրտ իմ,ընդէր ես խռովել,

Աչք իմ, ընդէր ես խաւարել,

Ելք իմ,ընդէր ես խապաղել,

Միտք իմ, ընդէր ես շիվարել,

Էվր չես մահու օրն անդիճել,

Ի հրեշտակի գալոյն վախել,

Զհոգոյ քակտիլն է՞ր չես յիշի 

ՅԱստուծոյ է՞ր ես հեռացել...

սիրով ձեր Մարիամ

ելի ասեմ եսեեմ գրել ես գրականությունից շատ լավեմ դրա համար եմ ես ինքս գրում 

13

29

2747