Copy SMS

Չէ`չի լինի...մի՛ վախեցիր գործելուց,վախեցիր չգործելուց

Չէ`չի լինի...մի՛ վախեցիր գործելուց,վախեցիր չգործելուց -  խոսքեր , խորհածներ , մտքեր


Աստված չի հարցնելու թե քանի ընկեր ունես,Աստված հարցնելու է ,թե քանիսին ես ընկեր եղել...


Չէ`չի լինի...մի՛ վախեցիր գործելուց,վախեցիր չգործելուց -  խոսքեր , խորհածներ , մտքեր                         Հաճախ մեր փոխարեն խոսում է մեր հոգին եւ մեր լռությունը...


Չէ`չի լինի...մի՛ վախեցիր գործելուց,վախեցիր չգործելուց -  խոսքեր , խորհածներ , մտքեր               Մեռնելուց առաջ բոլոր մարդիկ նման են,բոլորնել քրիստոնյա են դառնում , անկախ նրանից , թե ժամանակին ինչ են դավանել...


Չէ`չի լինի...մի՛ վախեցիր գործելուց,վախեցիր չգործելուց -  խոսքեր , խորհածներ , մտքերՉէ`չի լինի...մի՛ վախեցիր գործելուց,վախեցիր չգործելուց -  խոսքեր , խորհածներ , մտքերԵրբեմն ձեւանալ թե մեղք չես գործել ստացվում է, բայց ժամանակավոր մինչեւ բաղձալի մահը...


Չէ`չի լինի...մի՛ վախեցիր գործելուց,վախեցիր չգործելուց -  խոսքեր , խորհածներ , մտքեր   Աշխատան կատարելուց առաջ մտածիր հետեւանքնրի մասին,երբեմն կյանքտել տաս ոչինչ չի       փոխի եղելությունը,,,


Չէ`չի լինի...մի՛ վախեցիր գործելուց,վախեցիր չգործելուց -  խոսքեր , խորհածներ , մտքեր                Կյանքը նման է սեւագրի մի թերթիկի,երկար է եւ ջնջումնրով..


Չէ`չի լինի...մի՛ վախեցիր գործելուց,վախեցիր չգործելուց -  խոսքեր , խորհածներ , մտքեր                Միայն բացարձակ խելացին կարող է գնահատել բացարձակ հիմարությունը:


Չէ`չի լինի...մի՛ վախեցիր գործելուց,վախեցիր չգործելուց -  խոսքեր , խորհածներ , մտքեր                   Միայնակ քայլել եւ մտածել երբեմն ավելի լավ է , քան մտածել հազարի հետ բայց անարդյունք,,

39

93

2479