Copy SMS

Անվերնագիր....

Անվերնագիր.... - անվերնագիր, խոսքեր, այլ


Ամենահասարակ հարցերն,հաճախ,ամենադժվարն են լինում...


Անվերնագիր.... - անվերնագիր, խոսքեր, այլՈչ ոք ոչ ոքի չի կարող կորցնել,քանի որ ոչ ոք ոչ ոքի չի պատկանում...


Անվերնագիր.... - անվերնագիր, խոսքեր, այլԿյանքը հենց դրանում է կայանում՝ յոթ անգամ ընկնել,ութերորդին՝ կանգնել...


Անվերնագիր.... - անվերնագիր, խոսքեր, այլ
Միայնակ քայլել եւ մտածել երբեմն ավելի լավ է , քան մտածել հազարի հետ բայց անարդյունք,,..


Անվերնագիր.... - անվերնագիր, խոսքեր, այլ

Այն,ինչ գեղեցիկ է՝ գեղեցիկ է
Երբ անգամ թոռոմում է.
Այն,ինչ սիրում ենք՝ սիրում ենք
Երբ անգամ մահանում ենք...


Անվերնագիր.... - անվերնագիր, խոսքեր, այլ
Լինում են այնպիսի պահեր,երբ պիտի լացես,օրվա որ ժամն էլ ուզում է լինի,պիտի լացես,որ ներսումդ ամեն ինչ այրվի...

21

77

1556

 • Твой Ангел :)
  2013-10-06 01:44:12
  Այն,ինչ գեղեցիկ է՝ գեղեցիկ է Երբ անգամ թոռոմում է. Այն,ինչ սիրում ենք՝ սիրում ենք Երբ անգամ մահանում ենք... (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Վայ Լուս ջաաան մեսրի շատ , որ իմ խոսքերից էլ ես գրել,.. (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-10-06 01:46:11
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ապրես Արմ ջանննննն.............Արմ եժչեմ հիշում որներ քոնը՞՞՞՞՞՞......սրանք վաղուցց ուներ.....
   • այսինք վաղուց՞ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) Միայնակ քայլել եւ մտածել երբեմն ավելի լավ է , քան մտածել հազարի հետ բայց անարդյունք,,.. էս մի քնաի օր առաջ եմ պոստել,,կարողա անցած տարվանից ունեյր՞ :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-10-06 01:47:50
    դե չէ անցացծ չէ,,,,, (ուրախ) (ուրախ) .բայց ունեի .....
   • Լուս ջան ես խոսքերի հեղինակը եսեմ ու ետի գերելեմ 5 օռ արռաջ (ծաղիկ) (ուրախ) (ուրախ)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-10-06 01:55:24
    հաաաաաա......ուրեմ շաաաաաաաատ լավա,,,ապրես ....... (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ...........
   • (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-10-06 01:46:20
   ունեի.
 • Man)E(Dreamer
  2013-10-06 01:46:14
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) esor luson tun@ emanka .. dranov e paymanavorvac ira posteri aratutyun@........... :D :D :D
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-10-06 01:48:24
   դուք իրավացի եք սիրելիս .........չեկա ձեր տուն ու տենց ջղայնացե,,եսել արդյունքը......... :D
 • Mashok
  2013-10-06 01:46:43
  Ոչ ոք ոչ ոքի չի կարող կորցնել,քանի որ ոչ ոք ոչ ոքի չի պատկանում... Այն,ինչ գեղեցիկ է՝ գեղեցիկ է Երբ անգամ թոռոմում է. Այն,ինչ սիրում ենք՝ սիրում ենք Երբ անգամ մահանում ենք... (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Լ Ի Լ Ի Թ
  2013-10-06 01:49:43
  լավն էր շատ ապրեսսսսսսսս (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) ելի նորից նույն սխալն եմ գտել
 • Sherlock
  2013-10-06 01:51:56
  Արամ էտ երգտ նորից դիր (լուսնաքայլ)
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-10-06 01:53:04
   էէէէէէէէ,,,էրեխխխեեեքքքքքքք,,,,կռվել ու նեղանալ չկա,,,,,Կար որ խնդրեմ են ջուլիի ուզածը կդնես ՞՞՞....... (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Sherlock
    2013-10-06 01:54:29
    մենք որ կռվում ենք ոչ էլ նեղանում..ասածս էլ կատակ էր պետք չեր լուրջ ընդունել...բայց Արամը երգը արդեն դրած էր չէ (լուսնաքայլ)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-10-06 01:54:57
    լավ դե ոնց կուզեք..... (ծաղիկ) (ծաղիկ) .......կներեք ....
   • վայ ստեղ չէի գտեք ենղացելեմ՛ ՞ :D :D :D Ա Կար ոնց կարամ դրանից նեղանամ՞ :D :D
   • Juka
    2013-10-06 01:55:42
    վաս մամա ջան.........ինչ ի կատարվում,վայյյյյյյյյ
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-10-06 01:56:17
    ոոոոոուււււււ,խխխխխխխխխ ինչ լավա .......... (ուռա) .. (ուռա) ..............
   • Sherlock
    2013-10-06 01:56:21
    բա դու էլ իմացել էիր ես եմ նեղացել որ ասիր ջնջի (դեմք)
   • :D :D :D չէ հա մնում էր տեցն աբներից նեղանայ :D :D (ուրախ) (ուրախ) աաայ
   • sssooo
    2013-10-06 01:57:37
    երեխեք ջան մի բան խնդրեմ բայց առանց վնասվածքների մի հատ հին երգ կդնեք պոստիս :)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-10-06 01:59:53
    ոոոոոոււււււխխխխխխխխխ......ինչ լավաաաաաա,,,,,,,ոչ մեկ նեղացած չիիիիի................. (ուռա) ...................... (ժպիտ) .. (ժպիտ) ..........
 • Sherlock
  2013-10-06 01:57:05
  Ջուլոյի երգ վ ստուդիու ]:)
  • Ջուլոյի երգը կակոյ երգ՞ի կտո Ջուլո՞
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-10-06 01:58:37
    (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) Juka ես Ջուլոնա,,երգը չգիտեմ ........
   • Juka
    2013-10-06 02:00:39
    կակայա չեստտտտտտտտտտտտտտտտտտ :) :)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-10-06 02:01:04
    Ջուլ սրտովտա՞՞՞՞՞՞՞՞՞>............. (ժպիտ) ...........
   • Juka
    2013-10-06 02:01:05
    Ջուլօ էտօ յաաաաաաա :) :)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-10-06 02:01:38
    (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ..........իիիիիիիիի,բան եմ հարցրեեեելլլլլլլլլ
   • Sherlock
    2013-10-06 02:01:46
    բալշայա (պաղպաղակ)
   • Juka
    2013-10-06 02:02:02
    հաաաաաաաա.... :) :) :) :)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-10-06 02:02:35
    ինչ մի ռուսերեն եք սկսել.................... ]:) ............
   • Juka
    2013-10-06 02:04:56
    բանն էլ են ա,.......չեմ հիշում ով ա երգում :) :) երգում
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-10-06 02:05:39
    այ ախպեր ես քո ասած երգը չիի............՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞
   • Juka
    2013-10-06 02:07:15
    չեմ հիշում :) :) :)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-10-06 02:07:54
    գիժա ...... (ուրախ) ..................
   • Juka
    2013-10-06 02:09:10
    դիջեյներ ջան կասեք ով ա երգում՞ :) :) :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-10-06 02:09:53
    (ժպիտ) (ժպիտ) ..........
   • Juka
    2013-10-06 02:09:57
    վայ գտաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-10-06 02:10:46
    ևևևևևև՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞
   • Sherlock
    2013-10-06 02:11:52
    Safetysuit - Find A Way
   • Juka
    2013-10-06 02:13:06
    հա,էտա :) :)
   • պրիվետ Ջուլո,դավայ պազնակոմիտսյա :D :D :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-10-06 02:20:13
    (ժպիտ) (ժպիտ) ba es angam hascrel em Juloyin tesnem...... (ժպիտ) (ժպիտ) .......
   • որտեղ՞
   • Juka
    2013-10-06 02:20:59
    դավայտե :) :)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-10-06 02:21:50
    tntesagitakani moot ......Julen aygu anun@ inch er?.......
 • ▲ MuKoOo …❤ )】
  2013-10-06 02:20:21
  Միայնակ քայլել եւ մտածել երբեմն ավելի լավ է , քան մտածել հազարի հետ բայց անարդյունք,,.. հաստատ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • - Lилˋ∞
  2013-10-06 04:08:12
  Միայնակ քայլել եւ մտածել երբեմն ավելի լավ է , քան մտածել հազարի հետ բայց անարդյունք,,.. (լավ)
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-10-06 04:14:15
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մերսի Լիլսսսսսսսսս
   • - Lилˋ∞
    2013-10-06 04:16:26
    խնդրեմ Լուս՝սս (ծաղիկ)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-10-06 04:16:45
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) ....... (խփո) (խփո) .....
 • sssooo
  2013-10-06 04:24:08
  ինչպես անցածը ես էլ էր շատ լավը (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-10-06 04:26:18
   մերսի շաաաաաատ ....... (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) ..........
 • Avagyan Karina..veteranneric :D
  2013-10-06 04:50:59
  Ինչպես միշտ (լավ)
 • 2013-10-06 07:42:34
  Ոչ ոք ոչ ոքի չի կարող կորցնել,քանի որ ոչ ոք ոչ ոքի չի պատկանում.........էհ ես խոսքերը ինչքան մարդու պետքան բացատրես (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
 • Մեր Ընգերնա
  2013-10-06 21:57:11
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ­
  2013-10-14 07:17:22