Copy SMS

  • Addict♠
    2014-01-05 17:38:44
    ահա իսկական գեղեցկությունը(համենայն դեպս ինձ համար)
  • (խոնարհվել) ուղղակի հրաշք են, ոնց կարելիա չսիրել իրանցց (խփո) (խփո) (խփո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • (լավ) Կենդանիներ (խփո) Ու բոլորը (խփո) նենց չի որ մենակ մուսի-պուսի գլամուռնի կատուներ :D ինչ ասես պահել եմ :D ախ թութակիս կարոտեցի :'( մեկե Ջեկոիս :(