Copy SMS

Ախ այս սերը...

Ախ այս սերը... - Սեր, Սիրային նկարներ,

Բարև ձեզ... Երկար ժամանակ չկայի քոփիում՝... Նորեկ չեմ՝ ամռանը երկար ժամանակ քոփիում էի անցկացնում... Քոփին էլի չի փոխվել՝ նույն ջերմ ընտանիքը, որտեղ գրեթե չկան տարաձայնություններ...Ինչևէ անցնենք նյութին...

Ախ այս սերը... - Սեր, Սիրային նկարներ,
Ախ այս սերը... - Սեր, Սիրային նկարներ,
Ախ այս սերը... - Սեր, Սիրային նկարներ,
Ախ այս սերը... - Սեր, Սիրային նկարներ,
Ախ այս սերը... - Սեր, Սիրային նկարներ,Նկարները և մտքերը քոփի չեն... բոլորը ես եմ պատրաստել....

14

8

10306