Copy SMS

Միացրե՜ք միացրե՜ք լույսերը բոլոր մարդկանց սրտերում լապտեր է վարվում ածուխն էլ առաջվա պես էլ չի վերջանում…

Միացրե՜ք  միացրե՜ք լույսերը բոլոր մարդկանց սրտերում լապտեր է վարվում ածուխն էլ առաջվա պես էլ չի վերջանում… - Անդամների բլոգեր , 	Չկարողացանք անտարբեր անցնել կողքով ,


Ես երբեք ոչ ոքի չեմ խղճացել , ես երբեք մարդկանց հասցեին վատը չեմ խոսել , երբեք չեմ ցանկացել լինել այնպիսն ինչպես բոլորը  եւ գուցե հենց այդ պատճառով է  ,որ սերեր են ծնում իմ մեջ դեպի անայտ , դեպի անհատ , դեպի մի կարճ , բայց լուսավոր ուղի փշոտ ,  բայց այնքան հաճելի՜ այնքան  սիրալիր  այնքան սիրելի , գուցե անհեթեթ է իսկ մի գուցե պատրանք և կամ մի թե երա՞զ , եթե երազ է խնդրում եմ արթնացրեք ինձ  ուր   որ է կգժվեմ , կխենթանամ  գրողը տանի ես արդեն  խենթացել եմ ...գարուն է ՞ միթե՞ իսկ սրտերում ՞ սրտում՞ իր իմ ՞ նրանց՞  , գարուն է ՞ գուցե … բայց ոչ իմ սրտում ուր ձյուն է մաղում ,  ես չեմ ուզում ձեր գարուն սրտերում անձրեւ մաղել , ձեր նոր բացված   կակաչներին կարկտահարել...Միացրե՜ք  բոլոր լույսերը քաղաքի տոն է ասյօր , միացրե՜ք   միացրե՜ք լույսերը  բոլոր , մարդկանց  սրտերում լապտեր է վարվում ածուխն էլ առաջվա պես էլ չի վերջանումմիացրեք  քանի դեռ չի սպառվել , քանի դեռ չի վերցաել  ո՜վ մարդ տեսակը

Անհայտ Հեղինակ...

12

6

871

 • MaDRiDiSTa (ړײ)
  2014-04-13 19:06:49
  Et chanaparina :(
 • էհհհհհ :( :( քիչ մնաց :(
 • MukoNa
  2014-04-14 18:21:20
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) Լավնա շատ ու համաձայն իմ տրամին :D (բռավո) (ծաղիկ)
 • Մարի
  2014-04-15 03:07:34
  Միացրեք  քանի դեռ չի սպառվել , քանի դեռ չի վերցաել  ո՜վ մարդ տեսակը …..........վաղուց սպառվելա
 • Man)E(Dreamer
  2014-04-15 20:32:16
  siruuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnn O:) O:) O:) O:)
 • Մելինե
  2014-04-15 20:33:57
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ճիշտ էր