Copy SMS

Ես քեզանից չհոգնեցի ուղակի սկսեցի գնահատել ինձ

Ես քեզանից չհոգնեցի ուղակի սկսեցի գնահատել ինձ - Երջանկություն, հիասթափություն, կորուստ


Դու կասես հոգնելե էիր... չէ չէի հոգնել ուղակի հասկացել եմ որ դու արանց ինձել լավ կապրես ու ես քո կյանքում ավեորդ եմ իսկ ես ոչ մեկի կյանքւմ հենց էնպես լինել չեմ սիրում ես քո կյանքում իմ դերն ավարեցի թույլ տուր որ գնամ երջանիկ եղիր արանց ինձ ապրիր առանց ինձ եղիր երջանիկ ու բաց արա կապանքներս որ թրչեմ գոնե ժամանակաոր թող հասկանամ թե ինձ ինչ է հարկաոր խոստանում եմ որ կվերադառնամ ես քո կողքին ես ինձ չեմ գնահատում ես կորցնում եմ քո կողքին հպարտությունս  ես կորցնում եմ ինձ դու ինձ ամբողջովին փոխում ես բայց ես չեմ հասկանում դեպի լավ թե վատ բայց ես զգում եմ որ ես փոխվում եմ... թող հասկանամ թե ես ով եմ ու վերադարնամ... ես քեզանից չհոգնեցի


Ես քեզանից չհոգնեցի ուղակի սկսեցի գնահատել ինձ - Երջանկություն, հիասթափություն, կորուստ

5

0

1954