Copy SMS

Սովորական իրերի անսովոր կիրառում.

Սովորական իրերի անսովոր կիրառում. - Սովորական, անսովոր, իրեր


Քրիստոֆ Նիեման-նկարիչ: Ստեղծել է մի ֆոտոշարք, որտեղ օգտագործելով առօրյա իրեր, տալիս է նրանց նոր կերպարներ. Սովորական իրերի անսովոր կիրառում. - Սովորական, անսովոր, իրեր

Սովորական իրերի անսովոր կիրառում. - Սովորական, անսովոր, իրեր

•••

Սովորական իրերի անսովոր կիրառում. - Սովորական, անսովոր, իրեր

•••

Սովորական իրերի անսովոր կիրառում. - Սովորական, անսովոր, իրեր

•••

Սովորական իրերի անսովոր կիրառում. - Սովորական, անսովոր, իրեր

•••

Սովորական իրերի անսովոր կիրառում. - Սովորական, անսովոր, իրեր

•••

Սովորական իրերի անսովոր կիրառում. - Սովորական, անսովոր, իրեր

•••

Սովորական իրերի անսովոր կիրառում. - Սովորական, անսովոր, իրեր

•••

Սովորական իրերի անսովոր կիրառում. - Սովորական, անսովոր, իրեր

•••

Սովորական իրերի անսովոր կիրառում. - Սովորական, անսովոր, իրեր

•••

Սովորական իրերի անսովոր կիրառում. - Սովորական, անսովոր, իրեր

•••

Սովորական իրերի անսովոր կիրառում. - Սովորական, անսովոր, իրեր

11

8

1292