Copy SMS

ԱՅՈ՛, ՄԵՆՔ ՏԱՐԲԵՐ ԵՆՔ...Հեղինակային

ԱՅՈ՛, ՄԵՆՔ ՏԱՐԲԵՐ ԵՆՔ...Հեղինակային - Հետաքրքիր, խորիմաստ, հեղինակային


Ես գայլ,

Դու աղվես

Եվ ես որպես հայր

Կդառնամ ամայի  աղվես

Դու կարմիր թռչուն

Ես կապույտ ժպիտ

Մենք սիրո գայլեր

Ամայի ժայռում

Դու սիրո թևեր

Ես ծառի տերև

Դու կանաչ երազ

Ես խամռած երազ

Դու քնքուշ աչքեր

Ես սիրո թևեր

Այո՜,այո՜

Մենք տարբեր ենք...

HrO
3

7

1068