Copy SMS

ԿԱՆԳ ԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿ

Անցնումենօրերնիրարհետևից, 

Եվսլանումէժամանակնանգութ, 

Խլելովբազումօրերիմկյանքից, 

Թողնելովմիայնհուշերսևումութ 


Այնքանարագէանցնումամենբան, 

Որչեմհասցնումվայրկյաններնհաշվել, 

Եվերբնայումեմեսօրացույցին, 

Հասկանումեմ, որտարինէանցել 

Աչքդեռչթարթածօրերնսլանում, 

Սրտումսանհագկարոտենվառում, 

Քոներկայություննզգալուտենչին, 

Սիրտսոչմիկերպէլչիդիմանում 

Երբկողքիսեսդու, ժամանակնանխիղճ 

Այնքանարագէսլանում, ասես, 

Լինիճեպընթաց, որնուշացելէ 

Կանգառհասնելունտրվածվայրկյանից 

Բայցերբհեռուես, նույնճեպընթացը, 

Այնքանդանդաղէընթանում, կարծես, 

Կանգառումիրենսպասողներչկան 

Կանգառժամանակ, միփոքրսպասիր, 

Թույլտուրվայելելկյանքըինձտրված, 

Թող, որջերմանամսիրոքնքշանքից, 

Թույլտուրհագենալայդսերկոչվածից 

Միփոքրապրելխենթսիրուցարբած, 

Կերտելապագամեծսիրուցծնված, 

Եվարբել, արբելծովհամբույրներից, 

Կյանքշնորհելնորիցհոգուսխենթացած 

Կանգառժամանակ

3

0

708