Copy SMS

iPhone 7-ը կրկին փայլել է «կենդանի» լուսանկարներով

iPhone 7-ը կրկին փայլել է «կենդանի» լուսանկարներով - iPhone 7, այֆոն, iphone, iphone 6, iphone 6s, apple, phone, smartphone

Համացանցում հայտնվել է iPhone 7-ի նոր լուսանկարներ: Լուսանկարներում երևում է, որ փոխվել է տեսախցիկների դիրքը. դրանք տեղավորված են վերևի ձախ անկյան մոտ: Տեսախցիկի անցքը մի փոքր ավելի մեծ է, քան iPhone 6s-ինը: 

Բացի iPhone 7-ի հետևի պանելի լուսանկարից, համացանցում հայտնվել են նաև էկրանի բաղադրիչների լուսանկարները:

 

iPhone 7-ը կրկին փայլել է «կենդանի» լուսանկարներով - iPhone 7, այֆոն, iphone, iphone 6, iphone 6s, apple, phone, smartphone
iPhone 7-ը կրկին փայլել է «կենդանի» լուսանկարներով - iPhone 7, այֆոն, iphone, iphone 6, iphone 6s, apple, phone, smartphone

1

0

1937